So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
Chính sách vận chuyển
Ngày đăng: 15:36:18 26-05-2016

I.CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN

STT

Điều kiện vận chuyển

Mức hỗ trợ

1

Khoảng cách dưới 30 km tính từ tâm Hà Nội, TP HCM, hoặc Đà Nẵng với đơn hàng từ 3 triệu trở  lên

100%

2

Khoảng cách trên 30 km đến 100 km tính từ tâm Hà Nội, TP HCM, hoặc Đà Nẵng:

 

2.1

- Nếu tổng giá trị lô hàng dưới 100 triệu

75%

2.2

- Nếu tổng giá trị lô hàng từ 100 triệu tới 300 triệu

90%

2.3

- Nếu tổng giá trị lô hàng từ 300 triệu trở lên

100%

3

Khoảng cách trên 100 km đến 300 km tính từ tâm Hà Nội, TP HCM, hoặc Đà Nẵng:

 

3.1

- Nếu tổng giá trị lô hàng dưới 100 triệu

50%

3.2

- Nếu tổng giá trị lô hàng từ 100 triệu tới 300 triệu

75%

3.3

- Nếu tổng giá trị lô hàng từ 300 triệu tới 400 triệu

90%

3.4

- Nếu tổng giá trị lô hàng từ 400 triệu trở lên

100%

4

Khoảng cách trên 300 km tính từ tâm Hà Nội, TP HCM, hoặc Đà Nẵng:

 

4.1

- Nếu tổng giá trị lô hàng dưới 500 triệu

50%

4.2

- Nếu tổng giá trị lô hàng trên 500 triệu

100%

 

.

Tags: