Các hợp đồng kinh nghiệm

Đơn vị bán

Số HĐ

Ngày ký  HĐ

Giá trị

Công ty CP Quốc tế Đông Dương

1309/DD-AGT/HĐKT-2017

13/9/2017

1.259.500.000

Công ty CP Quốc tế Đông Dương

902/DD- AGT/HĐKT-2018

9/2/2019

2.849.000.000

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 500351775

12/4/2018

1.059.826.900

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500353648

4/24/2018

1456240500

Công ty CP xây dựng và TM 99 Ánh Dương

05/HĐ/2018/AD-APGITEK

6/22/2018

118490218

Công ty TNHH Công nghệ  và dịch vụ kỹ thuật DTL

20180626/DTL-APGITEK/01

6/26/2018

6.804.569.200

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500366905

7/30/2018

549004500

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500373602

9/14/2018

221.123.375

Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam

APGITEK11/2018

8/11/2018

2.788.869.765

Công ty TNHH Công nghệ  và dịch vụ kỹ thuật DTL

20181213/DTL-APGITEK/02

13/12/2018

39.811.200

Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Thiên

18.1213/2018KT/APGITEK-TTID

13/12/2018

1.105.184.199

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500388284

25/12/2018

686.866.400

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500391400

21/01/2019

8.146.670.510

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500396552

18/02/2019

3.754.004.540

Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

PO 4500415087

19/04/2019

1.233.263.020

CT TNHH công nghiệp Delta

2019/01/DELTA-ALL 

08/05/2019

496.716.000

CT TNHH công nghiệp Q-APG

1007/Q-APG

10/07/2019

174.242.200

CT TNHH kỹ thuật An Lành

2907/AL-APG

9/14/2018

62.283.100

CT TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn

470/2019/NSRP.MAINT-APGITEK

12/09/2019

1.846.130.000